Blizanów Drugi 5A, 62-814 Blizanów 62 7511017 zukblizanow@wp.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA CEN DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie informuje o zatwierdzonych Decyzją nr PO.RZT.70.353.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021 r. taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 27 lipca 2021 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowa

Cena jednostkowa

(zł/m³)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

2,62

2,83

2,63

2,84

2,64

2,85

2

2,70

2,92

2,71

2,93

2,72

2,94

 

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa taryfowa

Cena jednostkowa

(zł/m³)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

4,27

4,61

4,30

4,64

4,33

4,68

2

6,68

7,21

6,71

7,25

6,74

7,28

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Blizanów Uchwałą nr III/24/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Blizanów ustaliła dla taryfowej Grupy 1 – Odprowadzający ścieki bytowe dopłatę w wysokości 0,50 zł (netto) do 1 m³ odprowadzonych ścieków.