Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie informuje o zatwierdzonych Decyzją nr PO.RZT.70.89.2023/D/BS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 stycznia 2024 r. taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 27 stycznia 2024 r.

 

pdfDecyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

pdfTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Blizanów