Ogłoszenie w sprawie określenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie informuje o zatwierdzonych Decyzją nr PO.RZT.70.353.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 czerwca 2021 r. taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Blizanów na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 27 lipca 2021 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowa

Cena jednostkowa

(zł/m³)

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

2,62

2,83

2,63

2,84

2,64

2,85

2

2,70

2,92

2,71

2,93

2,72

2,94