Klauzula RODO


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), informujemy, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane pozyskane zostały przez nas w trakcie procesów związanych z realizacja przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie obowiązków i zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz innych ustaw szczegółowych.

W świetle powyższego informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie reprezentowany przez Dyrektora, Blizanów Drugi 5A, 62-814 Blizanów, tel. 62 7511017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Blizanowie, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jaromir Dylewski.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj.
  a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. Urząd udostępnia Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych przepisami prawa.
 11. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pana dane i na Pani/Pana żądanie. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody),

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami