Zakres działalności

Zakład Usług Komunalnych jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną na mocy Uchwały Rady Gminy w Blizanowie Nr29/V1/94 z dnia 29 grudnia 1994r. Do 31 grudnia 2009r. podstawą organizacji Zakładu był Statut Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie, stanowiący załącznik do uchwały, na podstawie, której Zakład utworzono. Przewidywał on świadczenie usług komunalnych w zakresie:

 • dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • obsługi budynków mieszkaniowych
 • dowożenia dzieci


Oprócz w/w Zarząd Gminy mógł wówczas nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb ludności, zapewniając odpowiednie środki na ich realizację. Jednakże nie wszystkie zadania w/w były realizowane w chwili powstania ZUK. Głównym kierunkiem było produkowanie i dostarczanie wody do odbiorców z terenu Gminy Blizanów oraz organizowanie pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, które pozwoliły podejmować szereg prac w placówkach oświaty (remonty, konserwacje budynków, utrzymanie boisk i terenów przyszkolnych, drobne naprawy wyposażenia szkół, wykonywanie ogrodzeń boisk). Zakładowi zlecano też remonty i konserwację strażnic OSP na terenie Gminy Blizanów, budynków Urzędu Gminy w Blizanowie, ośrodków zdrowia. Pracownicy Zakładu wykonywali ponadto prace melioracyjne, czyścili i kopali rowy, budowali przepusty, wycinali krzewy i trawy wzdłuż rowów i poboczy dróg gminnych oraz wiele innych prac wynikających z potrzeb gminnej społeczności. Ponadto pracownicy Zakładu byli angażowani w pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych (np. dożynek, plenerów malarskich i.in.) pod patronatem Gminy Blizanów. Następne zadania dochodziły w późniejszych latach działalności Zakładu, wraz z oddawaniem do użytku kolejnych inwestycji gminnych, oraz wynikały z zadań nakładanych na samorządy przepisami prawa.

Od 1 stycznia 2010r. Zakład funkcjonował w oparciu o Statut Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie, stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/235/09 Rady Gminy Blizanów z dnia 16.09.2009r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Blizanowie. Statut ten doprecyzowywał zapisy pierwotnego statutu, uaktualniał podstawy prawne oraz określił, że siedzibą Zakładu jest miejscowość Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów. Natomiast z dniem 01 stycznia 2011r. zaczął obowiązywać statut, nadany uchwałą nr XXXV/326/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Blizanowie. Statut dostosowano w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Na mocy art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, pozwoliły Zakładowi dalej funkcjonować jako samorządowemu zakładowi budżetowemu, o ile jego działalność będzie związana z wykonywaniem zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nowy statut nie zmodyfikował istotnie statusu prawnego, ustroju, działania władz ZUK, powiązań kontrolno-nadzorczych, ani też nie zmieniły się stosunki własnościowe.

Nowy statut, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, określił katalog przedmiotów działalności Zakładu w poszczególnych obszarach. Zakład działa zatem w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności:

 • zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci, sprzedaż wody oraz wykonywanie przyłączy wodociągowych,
 • prowadzenia kontroli jakości produkowanej wody,
 • odprowadzania ścieków i oczyszczanie ich na oczyszczalni ścieków oraz wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych,
 • prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 • eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenia pogotowia wodociągowo- kanalizacyjnego ( w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków-będących w eksploatacji Zakładu),
 • dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, w szczególności:

 • bieżącego utrzymania dróg gminnych, oznakowania pasów drogowych i ulic, chodników i placów, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • monitorowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blizanów, w tym zgłaszania potrzeb napraw i usterek właściwemu miejscowo zakładowi energetycznemu;
 • konserwacja rowów odpływowych,
 • utrzymania porządku i czystości na placach zabawowych i na terenach rekreacyjnych;

3. targowisk;

4. zieleni gminnej i zadrzewień;

5. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; w tym eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych w budynkach stanowiących własność Gminy,

6. lokalnego transportu zbiorowego – dowozu uczniów do szkół, utrzymanie przystanków,

7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zakład działa w formie gospodarki pozabudżetowej z możliwością częściowego dotowania. Pierwotne wyposażenie Zakładu w środki obrotowe, określone w uchwale powołującej ZUK, stanowiły kwotę 200 mln złotych (tj. 20 000 zł po denominacji wprowadzonej 1.01.1995r.). Były to środki niezbędne do rozpoczęcia działalności. Pierwszy plan przychodów i kosztów opiewał na kwotę 150 000 zł a w 2015 stanowi kwotę powyżej 3 000 000 zł.

Zakładem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.